Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2023

afholdes i klubhuset tirsdag den 7. marts kl. 19.

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg i henhold til § 12 af:
 7. Formand – Hanne Castenschiold, modtager genvalg
 8. To udvalgsformænd:
 • Dart – Paw Christiansen, modtager genvalg
 • Gymnastik – Mette Fisker, modtager genvalg
 1. Eventuelt

Vi byder på lidt at spise og drikke efter generalforsamlingen.

Generalforsamling 2022

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19:00 i klubhuset

REFERAT:

Tilstede: Hanne, Mona, Mette, Asger, Torben, Helle, Paw, Else Marie, Kurt, Jette og Eva

 1. Valg af dirigent: Asger, referent: Eva og stemmetæller: Jette.

Asger åbnede generalforsamling og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Se herunder.

Godkendt.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse v/Mona.

Væsentlige ændringer:

Indtægter er faldet grundet halveret kontingent, ligesom mange udgifter er faldet grundet periodevis lukkede aktiviteter.

Værdipapirer er også faldet.

Underskud på kr. 544, hvilket må siges at være meget flot i en Corona-tid.

Godkendt af generalforsamlingen.

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år v/Mona: Taget til efterretning af generalforsamlingen.
 2. Behandling af indkomne forslag:

Formanden har ikke modtaget nogen forslag.

 1. Valg i henhold til § 12 af:
 2. Kasserer: Mona Jensen, genvalgt
 3. Tre udvalgsformænd:

Badminton: Morten Poulsen, svømning: Eva Palm og bordtennis: Torben Nielsen, alle genvalgt.

Øvrige udvalgsformænd:

Klubhus: Hanne Castenschiold, dilettant: Else Marie Bang Christensen, begge genvalgt.

Dart – uden for nummer: Paw Christiansen valgt for ét år.

To revisorer:

Kurt E. Bang Christensen, genvalgt. Henning Palm valgt.

Suppleant for bestyrelsen: Helle Jørgensen genvalgt.

Suppleant for revisorer – bilagskontrollant-suppleant – vacant.

 1. Eventuelt

Helle: Ny aktivitet: Padeltennis? Bestyrelsen vil afsøge mulighederne.

Asger takkede for god ro og orden.

                  

Bestyrelsens beretning for 2021

Året startede med aflysninger fra en kant af alle aktiviteter og arrangementer: Distancesvømning, dilettant, Dagens Ret, udskydelse af generalforsamling (8/6) og gymnastikopvisning.

Der kom gang i tingene igen april/maj, Dagens Ret først i efteråret.  

Og set i lyset af corona fik vi ændret vedtægterne, så vi nu kan holde generalforsamlingen digitalt.

Vi havde planer om en sommerfest i juni …

Bestyrelsen har holdt dobbelt så mange møder i 2021, som vi plejer: Januar, marts, april, maj, juni, august, oktober og november.                                                                                                                    Vi forudså, at nogle medlemmer ville brokke sig over at betale kontingent, når vi ikke kunne levere aktiviteterne, men der kom ikke nogen.

Vi besluttede alligevel, at næste sæsons kontingent skulle nedsættes til 50 %.

Vi har søgt DGI’s hjælpepulje til dækning af tab ved dette og fået 47.400 kr.

Lidt problemer med at gennemføre kurser for svømmeinstruktører online … 

Mona har været primus motor i en ny hjemmeside, hun deltog i to kurser i april og maj og har holdt os til ilden med arbejdet siden. Det skal du have en stor tak for! Det har betydet, at vi nu er så godt som klar til at launche den nye side.

På trods af vores og andres indsigelser er der rejst en telemast klods op af klubhuset.

Vi har fået gæster på fodboldbanerne – Faxe Haslev Pigefodbold træner og spiller kampe her. Torben ryddede fuldkommen op i boldrummet, stor tak for det! De har et køleskab i boldrummet og bruger terrassen, men er ikke i klubhuset.

Begge parter har underskrevet en kontrakt med gældende vilkår.

Foreningskonsulenten fra kommunen har forsøgt at sælge os en krolfbane, men vi vil ikke gå Bråby i bedene.

På Monas foranledning har vi alle udarbejdet arbejdsbeskrivelser/årshjul for vores opgaver som udvalgsformænd, kasserer mv. dels for vores egen skyld, dels for dem, der skal følge efter os på posterne.

Medlemstal

Totalt set er vi gået fra 319 til 323 medlemmer, 185 er under 25 år, 138 er over 25 år.

Gymnastikken, hvor vel at mærke alle medlemmer er under 25 år, har nu fem hold og 50 (44) aktive gymnaster, en fremgang på seks J

Bordtennis tæller ni spillere, en mere end sidste år, mens badminton har 25 mod 29 spillere året før.

Svømning er gået fra 219 til 223 medlemmer.

Dart har 16 medlemmer mod 19 året før.

De passive medlemmer er faldet 2017-18-19-20-21: 102 – 67 – 45 – 22 – 10  

Bråby Heldagsskole

Skolen har været i gang i hele perioden på trods af Corona.

Samarbejdet med Thomas, serviceleder (pedel) er stadig fint.

Der er stadig for meget trafik med deraf følgende rod på vores terrasse af leverne fra skolen.

Mette og Helle har ryddet skabet i redskabsrummet med service, det står nu hos Helle, og soundboxen er nu låst inde i skabet, hvor den samtidig oplades.

Torben og jeg har haft møde med ledelsen og Kultur og Fritid om skolens brug af aula og gymnastiksal, skolen sætter sig på mange lørdag-søndage. Vi bragte op, at det er privat brug af kommunale lokaler …

Vi har afgivet aulaen i weekenderne, men ikke salen.

Stadig problemer med at stille redskaber ordentligt på plads.

Gave ved deres 20 års jubilæum.

Børneattester

Er indsendt elektronisk ved Mona og Eva og returneret uden anmærkninger. Det er en forudsætning for at få kommunalt tilskud.

PR

Nyhedsbreve august og december, tak til Mona for at printe og Mette for uddele, omtale af diverse på Faxe.nu og Faxenyt, ingen annoncering i den trykte avis, derudover i ca. syv Facebook grupper og en hjemmeside. Ingen brug af skiltestanderne

Foreningernes Dag

Vi deltog ikke.

Dilettant

Stykket ”Kom så søster” skulle være spillet, men blev aflyst, den gang håbede vi på gennemførelse i 2022, men sådan gik det som bekendt ikke.

Dagens Ret

AFLYST i foråret, afviklet i september.

Juleølsmagning

AFLYST men ikke pga. corona. Desværre fordi Henning var kommet slemt til skade ved et styrt ned ad en trappe.

Musikerne

Øver hver tirsdag aften i fritidslokalet.

Klubhus

Kæmpe el-forbrug i forårsmånederne, eneste mulige grund er, at de har stået tændt/at man har glemt at slukke, når man har forladt huset. Der er strammet op og forbruget er fornuftigt.

I den forbindelse har vi fået undersøgt, om det kan svare sig at skifte belysningen i loftet. Der findes ikke LED pærer, der passer i fatningerne, og forbruget skønnes ikke at være stort nok til at det kan svare sig atlave det hele om.

Alarmen er testet.

Der er købt nyt ur og udendørs askebæger.

Udhængsskabet er taget ned, og det bliver sandkassen også.

Nyt lys i lille lokale efter krav fra DDU.

OK sponsoraftale

Vi får også denne sæson lagt 30 % oveni sponsostøtten.

Aktivitetsudvalgene

GYMNASTIK

Gymnastikken lå stille indtil medio april, hvor gymnasterne gik i gang udendørs en gang om ugen. Alle kunne deltage, og efter fælles opvarmning var der forskellige lege, boldspil, idrætter, gamle lege, og hoppepuden blev også flittigt brugt. Der var ikke en decideret opvisning, men en fælles afslutning udenfor den 12. juni, hvor børnene fik pølse, sodavand og is.

Efterårssæsonen startede som sædvanligt i uge 38 med 50 gymnaster, hvoraf rigtig mange er nye, kun 15 er ’gamle’. Vi holder fint vores mål om min 10 pr hold, på holdet for de 3-5 årige er der faktisk 15-20 deltagere. Vi har to hold for de små, et hvor forældrene er med og et uden forældre. Der er fleksibilitet så man kan komme den dag, der passer bedst. 

Vi har haft en (Ditte) på hjælpetrænerkursus.

Der var ikke fælles juleafslutning pga. corona, men afslutning på de enkelte hold.

Tak fra Mette og Helle for godt samarbejde og opbakning.

SVØMNING

Vi plejer at starte en hver beretning med at fortælle om årets Distancesvømning. Det kan vi ikke for 2021, da det blev aflyst på grund af Coronaen.

Selv samme Corona lukkede svømningen ned 10. december 2020. Vi fik gradvist lov til at åbne igen fra 22. april – hvilket betød en hel del ændringer af tider og vagter i hallen i perioden frem til 27. maj hvor vi endelig kunne åbne helt.

Efteråret har været så normalt, som det nu har kunnet være efter omstændighederne.

Coronaen og nedlukningen gjorde, at vi mistede 20-25 svømmere. Resten af sæsonen har selvfølgelig været præget af, at nogle svømmere ikke har kunnet møde op, hvis de har været smittet eller har været bange for at blive det. Vi har haft en del tilbagemeldinger om, at svømmere er blevet testet positive efter, at de har været i svømmehallen, men der er ingen konkrete eksempler på, at det er i svømmehallen, at de er blevet smittet.

Instruktørerne: Camilla Malm valgte i forlængelse af sin barsel at stoppe både som instruktør og udvalgsmedlem. Camilla startede som 3-årig i 1992 til svømning og har over tid arbejdet sig op, hvor hun først blev hjælpeinstruktør og dernæst instruktør. Hun stoppede dermed efter 29 år i hallen. Det er da meget godt gået. Hun har virkelig ydet en kæmpe indsats for os.

Marie Egede Jensen måtte melde sig langtidssyg i efteråret og opsagde sit job med udgangen af året. Også hun startede som svømmer og gik så hen og blev en meget værdsat instruktør.

Thomas Willaa var instruktør i et enkelt år. Han fortsætter heldigvis som afløser i denne sæson. Thomas har været utrolig populær hos de store drenge, som han har et rigtig godt tav på.    

Instruktørerne har været utrolige fleksible og hjælpsomme til at afløse på andre hold end deres egne.  Stor tak til alle for indsatsen.

Flere instruktører blev kastet ud på ’dybt vand’, da vi pludselig stod uden Marie. Men det gik godt ikke mindst takket være en kæmpe indsats fra Annelise. 

Camilla PH er tilbage og underviser i vandgymnastik torsdag aften. Det er vi utrolig glade for. Asger de Linde er helt ny hos os. Han har tidligere arbejdet hos Haslev Svømmeklub, men er meget glad for skiftet.

Vi startede den nye sæson med 90 % belægning ift sidste år, heraf var 70 % gengangere.

God start. Nogle svømmere meldte sig til ved simpelthen bare at møde op i svømmehallen. Der var rigtig mange tilmeldinger, en del rykken rundt og nogle, der er stoppede igen. I midten af september havde vi 238 tilmeldte, hvilket var 5 mere end sidste år. Så kom girokortene og tallet faldt til 228, hvilket er en klassiker. 😉

Vi har i år fået flere børn, som har specielle behov. Det mærkes, at det skorter på tilbud i kommunen for denne type børn. Flere har søgt os, fordi vi gør, hvad vi kan for at favne bredt. Bl.a. Ella på hold 1 som har Downs Syndrom. Annelise har været eminent god til at tage sig af hende. Der var stor, stor ros til Annelise fra Ellas mor. Der var i ordets bogstaveligste forstand ikke et øje tørt.

Vi har to hold søskende med udenlandsk baggrund, som ifølge forældrene alle taler dansk. Det er bare ikke helt tilfældet. Instruktørerne ser ud til at være ved at få tag på de unge mennesker. 

Kulturnatten var vores til dato bedste Kultur-arrangement. Vi var omkring 100 i hallen. Der var rigtig god stemning og masser af gang i den. Aktiviteterne var de gamle kendte: Løbebanen ud i vandet og Doggy; den store oppustede hund. Mere skulle der ikke til 😉

Jeg vil gerne endnu en gang takke instruktørerne for stor fleksibilitet; Svømmeudvalget for et rigtig godt samarbejde og sidst men ikke mindst bestyrelsen for god sparring og altid god opbakning.    

BORDTENNIS

Bordtennis-sæsonen 21 sluttede i april måned sidste år - og det blev en sæson i Coronaen's tegn med mange aflysninger og flytninger af kampe og en nærmest suspenderet sæson. Vi bevarede dog vores faste plads i serie 1, og alle håbede på en god start i den nye sæson. I august fik vi tilgang af to nye spillere, som med deres niveau ville blive fast del af førsteholdet i serie 1. Det var meget belejligt, da det ellers er de faste 4-5 spillere som udgør truppen - og til træning er det altid sjovere med flere forskellige spillestile.

Det betød også, at Svalebæk IF fik sin bedste sportslige sæsonstart nogensinde, og vi har hele sæsonen været i den øverste del af rækken. Det giver altid et lidt sjovere krydderi på konkurrencedelen - og det smitter af på alle, når det går sportsligt godt. Kammeratskabet er dog og har altid været godt i afdelingen - og det skal vi holde fast i - uanset de sportslige resultater - så det er vigtigt at holde fødderne på jorden. Og ned på jorden kom vi også, da de første nederlag begyndte at komme - men alt i alt har det været vores bedste sæson nogensinde i Svalebæk - og vi vil være klar til en ny sæson i serie 1.

Vi har brugt lidt midler i år. Vi har købt to helt nye bordtennisborde - som alle nyder at spille ved - og vi har fået nye spilledragter og vil gerne sige tak til foreningen for bidraget til vores afdeling. 

Sidste år blev mange af vores aktiviteter aflyst - nogle gange med kort varsel - og vi har i stedet planlagt klubmesterskab for 2021 her i april, hvor vi så må finde vinderen lidt forsinket.

Men alt i alt har vi gennemført en god sæson på trods at corona'ens besværligheder, og alle ser fremad.

Vi ønsker alle i foreningen en rigtigt godt forår og god sommer og tak for mulighederne og rammerne i Svalebæk til at dyrke vores hobby.

DART

Forårssæsonen blev aflyst – kom dog i gang medio maj.

Fra efteråret er det gået godt. Vi har et par frafald, men også et par nye spillere. Så vi er i øjeblikket 16 licensspillere, som kan spille i turneringerne.

Lars, 31 år, og Tobias, 24 år, trækker godt ned i gennemsnitsalderen :)

Vi har to hold i 3. div., et i Danmarksserien og et i Oldboys 50+. Vi har endnu ikke måttet trække et hold i den tid, som vi har spillet.

De fire baner i det store rum er normalt brugt alle sammen, og de to i det lille rum er i brug omkring halvdelen af spil-aftnerne.

Tak til SIF – det er godt at være en del af denne forening.

BADMINTON

Badmintonspillerne har lidt under coronaen på den måde, at de har måttet flytte spillested fra Vesterledhallen til Nordskov og Badmintonhallen. Først for et par måneder, men det blev til resten af sæsonen, og de er stadig ikke tilbage.

Vi har fået nogle nye spillere på Svalebækskolen, det er, som vi oplever det i svømning, også børn med særlige behov, som kræver, at der er voksen til stede. Det løses.

Tak fra Morten

STOR TAK fra mig til bestyrelsen, til udvalgsformænd + udvalg, til alle dem, der stadig vælger os, når de skal svømme, gøre gymnastik, spille bordtennis, dart og badminton og til dem, der kommer og spiser Dagens Ret. Jeg synes, at vi på trods af diverse udfordringer, klarer meget godt at holde liv i vores gamle forening.