Vedtægter

§ 1

Svalebæk Idrætsforening er stiftet den 1. april 1974 ved sammenlægning af Teestrup
Gymnastik- & Idrætsforening og Skuderløse Gymnastikforening.
Foreningen er hjemmehørende i Faxe Kommune, Region Sjælland.
Foreningen er tilsluttet DGI som lokalforening.

§ 2

Foreningens vision og mål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel samt den folkelige oplysning.

§ 3

Som medlem af Svalebæk Idrætsforening optages alle, der vedkender sig foreningens vedtægter.

§ 4

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller helt ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion eller udelukkelse på et år eller derover har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af et medlems eksklusion eller udelukkelse kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 5

Medlemskab opnås ved indbetaling af medlemskontingent enten som idrætsudøver eller som passivt medlem. Personer tilknyttet foreningens organisationsplan skal være medlemmer.

§ 6

Kontingent for aktivt samt passivt medlemskab fastsættes af bestyrelsen.
Indbetalingsterminer samt opkrævningsform fastsættes i samråd med de respektive udvalg.

§ 7

Ansvarlig for foreningens overordnede daglige ledelse er bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen udarbejder en organisationsplan med et passende antal udvalg til den daglige varetagelse af foreningens aktiviteter og gøremål.
Bestyrelsen fastsætter det enkelte udvalgs kompetence og ansvar. Respektive udvalg
fastsætter sin egen arbejdsform og forretningsorden, dog som minimum i henhold til
arbejdsbeskrivelse for udvalg som fastsat af bestyrelsen.

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 16 år og ikke er i kontingent-restance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Passive medlemmer skal have været medlemmer af foreningen i mindst 3 måneder.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse på
hjemmeside samt evt. i lokalpressen.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag skal bekendtgøres på hjemmesiden senest syv dage før generalforsamlingen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 9

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Beslutningen kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling.
Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis herunder, at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå hvem, der deltager i generalforsamlingen, således at der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes – hvis muligt – sikre muligheden for hemmelig afstemning.

§ 10

På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til
    godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg i henhold til § 13 af:
a. Formand
b. Kasserer
c. Udvalgsformænd
d. To revisorer
e. Suppleant for bestyrelsen
f. Suppleant for revisorer
7. Eventuelt

§ 11

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræves ved ændringer af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot ét medlem ønsker det. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets indkaldelse, ledelse, afstemning mv. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13

Bestyrelsen består af syv medlemmer. Formand, kasserer, samt udvalgsformænd for fem aktive udvalg. Alle vælges for to år ad gangen.
Formanden samt to udvalgsformænd er på valg i ulige år, medens kassereren samt tre udvalgsformænd er på valg i lige år.
Øvrige udvalgsformænd, suppleanter og revisorer vælges i lige år. Suppleant til bestyrelsen kan deltage i bestyrelsesmøderne og modtager referat fra møderne.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år. For at kunne blive valgt til formand, kasserer eller udvalgsformand skal man dog være fyldt 18 år.

§ 14

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fem af dens medlemmer, heriblandt
formanden og/eller næstformanden er til stede.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Formanden, næstformanden og formanden for Klubhuset har bemyndigelse til at hæve på foreningens bankkonti.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
Over bestyrelsens forhandling føres en protokol.

§ 15

Udvalgsformænd sammensætter selv deres respektive udvalg med minimum det antal personer, som nævnt i organisationsplanen. Mindste alder for udvalgsmedlemmer er 16 år.
Senest 14 dage efter generalforsamlingen afleverer udvalgsformændene skriftligt til
bestyrelsen navne på øvrige udvalgsmedlemmer.

§ 16

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Kassereren fører det daglige regnskab, og senest en måned før ordinær generalforsamling afholdelse afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.
Revisorerne reviderer driftsregnskab og status og forsyner det med deres påtegning og underskrift.

§ 17

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for foreningens forpligtelser, idet foreningen alene med sin formue hæfter for disse.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover at betale kontingent. Foreningens medlemmer har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 18

Foreningens gamle protokoller opbevares hos Haslev Lokalhistoriske Arkiv og må kun udlånes med bestyrelsens tilladelse.

§ 19

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på to på hinanden følgende særligt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger med mindst otte højst 30 dages mellemrum. Til denne beslutning kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor på begge generalforsamlinger.
Ophører foreningen med at eksistere, skal overskud/formue tilfalde et almennyttigt formål eller en lignende forening i Faxe Kommune. Faner deponeres hos Haslev Lokalhistoriske Arkiv.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. februar 2011
Ændret på generalforsamling den 25. februar 2014
Ændret på generalforsamling den 2. marts 2016
Ændret på generalforsamling den 27. februar 2018
Ændret på generalforsamling den 27. februar 2019
Ændret på generalforsamling den 8. juni 2021